شب های دراز...

 

شب های دراز بی عبادت چه کنم!؟

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم!؟

گویند کریم است و گنه میبخشد...

گیریم که ببخشد ز خجالت چه کنم...

/ 0 نظر / 44 بازدید